2.1 Ontwikkelingen

Als grote uitvoeringsorganisatie krijgt DUO doorlopend te maken met nieuwe opdrachten vanuit de rijksoverheid. Het gaat dan om werkzaamheden die goed aansluiten bij het bestaande takenpakket van DUO, en die de positie van DUO als betrouwbare uitvoerder van onderwijswetten en -regelingen versterken.

 

Integriteit van mensen en gegevens

In zijn registers en systemen verwerkt DUO op grote schaal persoonsgegevens van miljoenen mensen. De bescherming, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van die gegevens neemt de organisatie heel serieus.

Sinds 1 januari 2016 moet DUO zich houden aan de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties ernstige datalekken – bijvoorbeeld als persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of verloren gegaan –  direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en indien nodig bij de betrokken klanten. DUO heeft hiervoor een meldpunt Datalekken ingericht, een mailbox die bedoeld is voor zowel medewerkers als mensen van buiten de organisatie. In 2016 registreerde DUO 22 meldingen in het meldpunt. Hiervan meldde de organisatie er zeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). DUO behandelt iedere melding volgens richtlijnen van de AP.

Naast de meldplicht datalekken is er vorig jaar ook nieuwe, strengere wetgeving in werking getreden: de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Deze Europese verordening geeft burgers meer rechten en verwerkende organisaties juist meer plichten. De verantwoordelijkheid van DUO bij het verzamelen, beheren en gebruiken van persoonsgegevens neemt toe. De AVG kent een overgangsperiode van twee jaar, een periode die DUO gebruikt om de organisatie en de systemen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Vorig jaar trad ook de geactualiseerde Gedragscode Integriteit Rijk 2016 in werking. De code is ook van toepassing op medewerkers van DUO.

 

Voorbereidingen voor financiering kinderopvang gestart

Het kabinet wil de financiering van de kinderopvang veranderen. In plaats van het uitkeren van kinderopvangtoeslag aan ouders wil het kabinet de rijksbijdrage rechtstreeks overmaken naar kinderopvangorganisaties. Dat voorkomt dat ouders grote financiële risico’s lopen als zij onverhoopt meer kinderopvangtoeslag ontvangen dan waar zij recht op hebben. Het ministerie van SZW is bezig met een wetstraject om directe financiering van kinderopvang mogelijk te maken. DUO is  alvast begonnen met de voorbereidingen van de uitvoering van directe financiering.

Bij de voorbereiding betrekt DUO de belanghebbende partijen. Bij een vorig jaar opgezette ketenstructuur (ketenwerkgroep, ketenregiegroep en een ketenbestuur) zijn – naast SZW en DUO – de brancheorganisaties voor kinderopvangorganisaties inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, belangenorganisaties voor ouders en een vertegenwoordiging van kinderopvangorganisaties, en softwareleveranciers betrokken. De partijen bespreken vierwekelijks de toekomstige processen en systemen. Softwareleveranciers hebben meegedaan aan diverse ‘hackatons’, voor een goede aansluiting van hun softwarepakket op de DUO-systemen.  

Onder alle belanghebbende partijen bestaat draagvlak voor de nieuwe financiering. SZW, DUO en alle veldpartijen hebben een convenant ondertekend waarin afspraken staan over de kaders voor de wet- en regelgeving, en voor de uitvoering. De politieke besluitvorming over het definitieve wetsvoorstel vindt naar verwachting plaats in 2018.

 

Continue screening in kinderopvang

Samen met  ketenpartners ICTU (de ICT-uitvoeringsorganisatie voor de overheid) en de Justitiële Informatiedienst (Justid) is DUO verantwoordelijk voor een personenregister voor mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang en bij peuterspeelzalen.

Naar aanleiding van een Amsterdamse zedenzaak in 2011 heeft het ministerie van SZW  besloten dat er een systeem van continue screening moet komen.
Waar DUO de afgelopen jaren gebruik maakte van verschillende bronnen met persoonsgegevens, gaat de organisatie nu een centraal register invoeren en beheren: het Personenregister Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (PRKP). In de oude situatie was het niet mogelijk de gegevens van uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers of zelfstandigen continu te screenen. In het nieuwe register kan dat wel: iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich registreren met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit maakt het mogelijk om ook bovengenoemde groepen in de continue screening mee te nemen.

 

DUO is uitgeloot

Na meer dan veertig jaar centrale loting kwam er vorig jaar een eind aan deze kernactiviteit van DUO. Vanaf studiejaar 2017-2018 selecteren hogescholen en universiteiten zelf hun nieuwe studenten, op basis van zelf vastgestelde criteria. De gedachte is dat de match tussen student en studie hiermee toeneemt, en daarmee het studierendement.

Jaarlijks hebben tienduizenden aanstaande studenten zich bij DUO aangemeld voor een fixusstudie. In 2016 waren er bijna vijfenvijftigduizend lotingskandidaten, ruim dertienduizend minder dan het jaar ervoor. Van die groep lootten er bijna vierendertigduizend in. Ook het aantal fixusstudies, dat in 2015 een recordaantal van 172 kende, was vorig jaar gedaald naar 152.

De regels rond het loten zijn regelmatig aangepast. Zo werden scholieren die een gemiddelde van 8 of hoger op hun eindexamen hadden, vanaf 1999 direct ingeloot. Ook ontstond toen de decentrale selectie, waarbij instellingen een deel van de nieuwe studenten zelf selecteerden. Vanaf 2000 konden studenten die niet geplaatst waren in de studiestad van hun eerste voorkeur, gebruik maken van een ruilbeurs.

Al tien jaar werkten DUO tijdens het lotingsproces samen in een keten, met Studielink en de onderwijsinstellingen. Medewerkers van DUO hebben vooral de laatste jaren hun kennis en ervaring gedeeld met personeel van hogescholen en universiteiten, om de overgang van loting naar selectie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Verzuim in beeld

Sinds vorig jaar beheert DUO het ‘verzuimregister’, een landelijk register waar alle gemeenten, basisscholen (vanaf 2017), middelbare scholen en mbo-instellingen gebruik van kunnen maken. Dit vervangt het ‘meldingenregister’, een systeem dat minder nauwkeurig vastlegt hoe cijfers rond verzuim zich ontwikkelden. Door landelijke verzuimcijfers centraal te registreren hoopt de overheid een betrouwbaarder beeld te krijgen van de omvang van schoolverzuim.

Met het nieuwe register is ook het melden van verzuim vereenvoudigd, zo hoeven scholen bij langdurig verzuim niet herhaaldelijk nieuwe meldingen te doen.

DUO heeft veertig landelijke informatiebijeenkomsten georganiseerd waar ruim duizend betrokkenen (verzuimcoördinatoren, leerplichtambtenaren, softwareleveranciers) zijn bijgepraat.

 

In vaste dienst

DUO wil structurele werkzaamheden zo veel mogelijk met intern personeel uitvoeren. Nadat er in 2015 al een groep payrollers in vaste dienst was gekomen, heeft de organisatie vorig jaar opnieuw een aantal vacatures opengesteld. Dit waren DUO en vakbonden een jaar eerder in een convenant overeengekomen. DUO nam ongeveer vijftig uitzendkrachten die al langere tijd bij de organisatie werkzaam waren, in vaste dienst. Daarna stelde de organisatie vacatures beschikbaar waardoor er nog ongeveer honderd mensen in vaste dienst kwamen.

Als ict-gedreven organisatie is DUO ook regelmatig op zoek naar – soms schaarse – ict-professionals. Om zulke medewerkers beter aan zich te binden en daarmee zowel de bedrijfscontinuïteit te waarborgen als kosten te reduceren, heeft DUO vorig jaar zestig mensen aangenomen op diverse ict-functies. Met een speciale website – werkenbijduo.nl – probeert DUO sneller en gerichter ict’ers te vinden, zowel voor vaste banen als voor stageplekken.

In het kader van de Participatiewet neemt DUO met ingang van 2016  24 mensen in dienst die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Desgewenst krijgen zij bij hun werkzaamheden ondersteuning van een coach. 

 

Nominatie beste overheidsorganisatie

Voor de verkiezing van de ‘Beste Overheidsorganisatie van het jaar 2016, zijn vorig jaar 28 overheidsorganisaties genomineerd. DUO haalde eerst de shortlist van tien organisaties, en werd vervolgens finalist, samen met de gemeente Leeuwarden en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Uiteindelijk werd DUO tweede.

De jury roemde onder meer de klantgerichtheid en het innovatievermogen van DUO, de manier waarop de organisatie sociale media inzet in de communicatie met studenten, en de rol van DUO in de uitwisseling van studentendata en bij internationale studentenmobiliteit.

 

2.2 Dienstverlening aan particulieren

Al jarenlang zet DUO stappen om zijn dienstverlening aan burgers (studenten, ouders, leerlingen, leraren, inburgeraars) te verbeteren, en waar mogelijk te digitaliseren. Ook vorig jaar heeft de organisatie een aantal verbeteringen weten te realiseren.

 

Sociale media

Meer en meer vormen sociale media een volwaardig kanaal waarmee DUO met diverse klantgroepen communiceert. Tienduizenden volgers weten de organisatie te vinden op Twitter en op de verschillende Facebook-accounts. Ze ontvangen er proactief informatie die voor hun situatie relevant is, en kunnen er vragen stellen.

Het Twitter-account @DUOstudent telde eind 2016 ongeveer 12.000 volgers, het Facebook-account voor studenten in het hoger onderwijs eveneens zo’n 12.000, dat voor het mbo circa 9.000, dat voor terugbetalers ongeveer 500, en het Facebook-account voor debiteuren op de Antillen, ten slotte, heeft ruim 2.600 volgers. In totaal beantwoordden medewerkers van DUO meer dan 23.000 vragen via sociale media.

DUO is vorig jaar begonnen met ‘advertising’ op Facebook. Een goed voorbeeld daarvan is de campagne om circa 120.000 mbo-leerlingen onder de 18 via een video te wijzen op het studentenreisproduct, zodat zij vanaf januari 2017 gratis met het openbaar vervoer konden reizen. De campagne bereikte ongeveer 266.000 mensen, waarvan ruim 100.000 de video (deels) bekeken. Uiteindelijk hebben ruim honderdduizend jonge mbo’ers het studentenreisproduct tijdig aangevraagd.    

 

Chatten met klanten

Vorig jaar heeft DUO geëxperimenteerd met een nieuwe, persoonlijker vorm van dienstverlening: chatten en co-browsing. Dit houdt in dat klanten tijdens het bezoek van de website een-op-een contact kunnen krijgen met een medewerker. Door mee te kijken op het beeldscherm helpt een medewerker klanten de informatie te vinden die ze zoeken en maakt ze zo wegwijs op de website, of kan hij doorverwijzen naar een andere vorm van dienstverlening. 

Zowel klanten als medewerkers waren erg tevreden met de resultaten van de proef, omdat chatten en co-browsing tot direct resultaat leidt, en de zelfredzaamheid van klanten vergroot. Een bijkomend voordeel is dat verbetermogelijkheden van de website snel aan het licht komen.

Tijdens de proef, die drie maanden duurde, hielpen medewerkers ruim zeshonderd klanten. Gemiddeld beoordeelden zij de chat-mogelijkheid met een 8,5. Inmiddels maken chatten en co-browsen onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden bij de afdeling Klantenservice.

 

Gouden Oor

De manier waarop DUO met signalen van klanten omgaat leverde de organisatie vorig jaar opnieuw erkenning op. Na een audit door het onafhankelijke bureau Vedas Quality kreeg DUO voor de tweede keer op rij het Gouden Oor certificaat uitgereikt. Dit certificaat is een bekroning van goed ‘klantfeedbackmanagement’: het betekent dat DUO goed luistert naar zijn klanten en aantoonbaar zorgt dat klantsignalen leiden tot betere dienstverlening.

Waar DUO vorig jaar 77 procent van het maximaal aantal haalbare punten haalde, was dat dit jaar 82,8 procent. De stijging was te danken aan het opvolgen van een aantal eerdere aanbevelingen. Zo heeft DUO zich het advies ter harte genomen meer structuur aan te brengen in het analyseren van klantgedrag. Dat gebeurt bijvoorbeeld door Customer Journey Mining: het onderzoeken van klantgedrag op verschillende kanalen (digitaal, telefoon en balie), om zo verbeteringen te realiseren. Verder bestrijdt DUO versnippering van feedback door de diversiteit van klantsignalen op één plek te concentreren, wat de slagvaardigheid tot verbeteren vergroot. 

 

Leren van klantgedrag

De voordelen van toenemende digitalisering zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms lopen klanten bijvoorbeeld vast op de website. DUO wil daarom beter inzicht krijgen in de manier waarop mensen de verschillende – digitale en niet-digitale – communicatiekanalen gebruiken, om zo de dienstverlening te verbeteren. Met behulp van customer journey management  kan DUO nauwkeurig en op basis van concrete cijfers zien hoe klanten kanalen als e-mail en website gebruiken, welke keuzes ze maken en waar ze eventueel vastlopen. Hierdoor kan DUO die kanalen verbeteren en daarmee de zelfredzaamheid van klanten op de beschikbare kanalen vergroten.

 

960.000 klanten in nieuw systeem

DUO werkt al enige jaren aan een nieuw computersysteem voor studiefinanciering. De voltooiing daarvan komt steeds dichterbij. Vorig jaar zette DUO een grote stap door de gegevens van bijna een miljoen klanten over te zetten van het oude naar het nieuwe systeem. 960.000 debiteuren kunnen sindsdien gebruik maken van een gebruiksvriendelijker Mijn DUO. Dit online portaal geeft hen meer inzicht in hun actuele schuldpositie, en ze kunnen er bijna alles zelf online mee regelen, zoals een hoger aflosbedrag vaststellen of betalen met iDeal. DUO rondt het vernieuwingsproject in 2017 af.

 

Toegankelijkheid verbeterd

DUO heeft het portaal MijnDUO vernieuwd, zodat de verschillende achterliggende diensten beter toegankelijk zijn. Klanten die inloggen (met DigiD) zien  nu meteen een gepersonaliseerd overzichtsscherm, met de voor hen meest relevante en actuele informatie. Dankzij technische verbeteringen heeft een storing bij een specifieke dienst geen consequenties meer voor andere diensten, wat de beschikbaarheid van het portaal sterk vergroot.

 

Klanttevredenheid

Al jarenlang meet DUO hoe tevreden klanten zijn over de verschillende vormen van dienstverlening. Die tevredenheid liep in 2016 uiteen: door langere wachttijden en verwerkingstijden scoorden respectievelijk telefoon en email laag. Wel is de waardering voor de telefonie goed voor wat betreft deskundigheid en volledigheid. Met het cijfer 8 scoort de dienstverlening op de servicekantoren goed. In bepaalde steden biedt  DUO deze service via stadskantoren, wat klanten zelfs nog iets hoger waarderen. 

Het oordeel van klanten over DUO’s digitale dienstverlening – de website en het portaal MijnDUO – wordt geleidelijk aan steeds beter. Met name MijnDUO profiteert van hogere stabiliteit, bovendien geeft de helft van de klanten aan dat ze met het portaal volledig geholpen zijn; voor nog een kwart is dat gedeeltelijk het geval.  

Alles in aanmerking genomen is de klanttevredenheid over de gehele dienstverlening van DUO voldoende: een 6,6.

 

Intensievere voorlichting aan inburgeraars

Om de voorlichting aan inburgeraars te verbeteren, heeft DUO de website inburgeren.nl verder ontwikkeld en meer toegespitst op verschillende doelgroepen. Speciaal voor asielmigranten is er een video geplaatst met een korte uitleg van het inburgeringsproces in de talen die momenteel onder inburgeraars het meest voorkomen (Engels, Arabisch, Somalisch, Farsi en Tigrinya). Ook heeft DUO alle vertaalde teksten (kennisgevingen, brochures, uitleg van formulieren) op één pagina verzameld om de vindbaarheid te vergroten. Hiermee kwam de organisatie tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om inburgeraars die net in Nederland zijn en de taal niet machtig zijn, toch te informeren.

DUO heeft ook het portaal Mijn Inburgering verbeterd. Inburgeraars kunnen vanaf nu de resultaatkaarten van het examen “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt”, ook digitaal invullen. Het digitale proces verloopt sneller en is minder foutgevoelig.

Bij drie cursusinstellingen heeft DUO een proef uitgevoerd met digitaal factureren. Inburgeraars die bij deze instellingen een cursus doen, kunnen de rekening rechtstreeks uit hun lening betalen. Het proces van factureren verloopt dan niet meer via papier, maar digitaal via het portaal Mijn Inburgering. Dit is sneller en minder arbeidsintensief. De proef was succesvol, reden waarom meer cursusinstellingen er in de toekomst gebruik van gaan maken.

DUO heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de ‘Pathfinder’. Dit is een online middel voor vluchtelingen die net in Nederland zijn en zich oriënteren op een studie in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. De Pathfinder voor vluchtelingstudenten bundelt informatie op het gebied van taalonderwijs, studiefinanciering, studiekeuze, taalschakeltrajecten en diplomawaardering.

Onderwijsinstellingen en andere organisaties zoals gemeentes kunnen de online tool aanbieden via hun eigen website. Zo treffen vluchtelingstudenten op verschillende plekken dezelfde actuele en betrouwbare informatie aan van alle instanties waar ze mee te maken krijgen.

 

Intensieve controle loont

Net als in 2015 heeft DUO vorig jaar intensiever gecontroleerd of er misbruik plaatsvond van bepaalde regelingen, waaronder de uitwonendenbeurs, de eenoudertoeslag, studiefinanciering voor migrerend werknemers, studiefinanciering in het buitenland, én het innen van studieschulden bij moeilijk vindbare debiteuren. Het laatste leverde 32 miljoen euro op, het dubbele van de verwachte 16 miljoen.

DUO heeft verschillende initiatieven genomen om adressen van onvindbare debiteuren te achterhalen. Zo wisselt de organisatie gegevens uit met overheden in andere landen en maakt ze meer gebruik van paspoortsignalering. Dit heeft ertoe geleid dat DUO vorig jaar 17.000 debiteuren terugvond van wie eerder geen adresgegevens bekend waren. Samen met al eerder gevonden personen kwam het totaal eind 2016 daarmee op ruim 23.000.

DUO heeft tweeduizend controles laten uitvoeren naar mogelijk misbruik van de uitwonendenbeurs. Dat is minder dan het jaar daarvoor omdat het risico op misbruik afneemt en vanwege de invoering van het studievoorschot in het hoger onderwijs. In ruim veertig procent van de onderzochte gevallen was er sprake van een verkeerde adresregistratie bij de gemeente.

 

Diplomacheck

Om burgers meer regie te geven over de eigen diplomagegevens, biedt DUO sinds vorig jaar een nieuwe dienst aan: de diplomacheck. Door in te loggen met DigiD kunnen diplomahouders hun diplomagegevens bij DUO opvragen, en deze (laten) doorsturen naar een potentiële werkgever of organisaties die cv’s screenen, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. De procedure is veilig en voldoet aan de privacywetgeving.

DUO bood klanten al de mogelijkheid om hun diplomagegevens in de vorm van een pdf-document op te vragen en door te sturen. De diplomacheck komt tegemoet aan organisaties die gegevens rechtstreeks en real time willen ontvangen van de overheid zelf, en niet in pdf-formaat maar in xml-formaat.

Vorig jaar maakten een kleine vijfhonderd personen gebruik van deze dienst.

 

2.3 Dienstverlening aan instellingen

DUO heeft een intensieve relatie met honderden onderwijsinstellingen. Het zo veel mogelijk verlagen van de administratieve last bij scholen speelt in de dienstverlening een grote rol. Dat kan door regels en processen te vereenvoudigen, en door digitalisering.

 

Gegevensuitwisseling mbo meer op maat

Het verbeteren van de gegevensuitwisseling met onderwijsinstellingen is een proces waarin DUO ook in 2016 stappen heeft gezet. Alle 67 bekostigde mbo-instellingen in Nederland ontvangen sinds begin dit jaar op individueel niveau hun bekostigingsstatus, gebaseerd op hun inschrijvingen en uitgereikte diploma’s. Hiertoe heeft DUO voor de mbo-sector het Basisregister onderwijsnummer (Bron) vervangen door nieuwe registers, die onderwijsdeelname en onderwijsresultaat vastleggen. De uitwisseling van bestanden behoort hiermee tot het verleden.

Die directe terugkoppeling van gegevens is voor de mbo-instellingen belangrijk, omdat ze zo snel en op elk gewenst moment kunnen zien of een leerling voldoet aan de eisen van bekostiging, en dus beter inzicht hebben in hun financiële situatie. Dit was al langer een wens van instellingen, die de gegevens van zo'n half miljoen mbo-leerlingen beheren. Besturen hebben sneller en vollediger zicht hoeveel geld hun instelling krijgt, en de last bij de administraties en de financiële afdelingen neemt af.

Deze vernieuwing is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de mbo-instellingen en de softwareleveranciers; van het vaststellen van prioriteiten tot het testen en implementeren van de aanpassingen.

Het programma Doorontwikkelen Bron was vorig jaar het eerste ict-programma dat een positief oordeel kreeg in een BIT-toets. Deze toets (de afkorting staat voor Bureau ICT-Toetsing) komt voort uit de aanbevelingen die de commissie Elias in 2015 deed over grote ict-projecten bij de rijksoverheid. DUO onderscheidde zich onder meer door te zorgen voor een breed gedragen aanpak bij ketenpartners.

 

Meer dan 1 miljoen examen-afnames

DUO heeft de invoering van Facet – het systeem voor digitale afnames van toetsen en examens – vorig jaar afgerond. Alle scholen en instellingen in het voortgezet- en het middelbaar beroepsonderwijs gebruiken het nu. In de zomer van 2016 vond de miljoenste afname in Facet plaats.

Vanzelfsprekend moeten  leerlingen en scholen bij digitale examinering en toetsing volledig kunnen vertrouwen op de techniek. Facet draait in een cloud-omgeving die ook het gebruik van multimedia (filmpjes of geluidsfragmenten) ondersteunt. Dit garandeert gelijktijdige online afname bij grote aantallen afnames.

Sinds vorig jaar kunnen scholen gebruik maken van een nieuw Facet-onderdeel: de rekenopgave-etalage. Deze etalage – openbaar via internet te ontsluiten – toont ongeveer 90 procent van de rekenopgaven die vo- en mbo-scholen in het voorgaande schooljaar gebruikten.
DUO heeft voorbereidingen getroffen om Facet ook te introduceren in het basisonderwijs en bij Nederlands als tweede taal (NT2). Vanaf 2018 ondersteunt Facet ook daar examens en toetsen.

Facet is het product van samenwerking tussen het College voor Toetsen en Examens (CvTE), toetsmaker Cito en DUO. DUO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het systeem, en voor uitvoering en beheer, met een helpdesk voor de instellingen.

 

Financiële verantwoording op nieuwe manier

2016 was het eerste jaar waarin alle onderwijsinstellingen hun verantwoording over het voorgaande jaar digitaal inleverden in XBRL-formaat. Dit gold ook voor onderwijs-gerelateerde instellingen en emancipatie-instellingen die moeten voldoen aan de Wet normering topinkomens (WNT). DUO ontving in totaal 1.664 jaarrekeningen. Dit was mogelijk dankzij de voltooiing vorig jaar van een speciaal portaal en het uitbreiden van de taxonomie. Dat laatste is een standaardoverzicht met uniforme definities en rapportages van financiële gegevens.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een open internationale standaard voor het elektronisch uitwisselen van financiële informatie. Belangrijke voordelen ervan zijn administratieve lastenverlichting bij instellingen, sneller beschikbare en beter vergelijkbare gegevens, en minder fouten door minder handmatige controle. Ook zorgt het voor meer transparantie, waardoor zowel politiek als samenleving beter zicht krijgen op de doelmatige besteding van overheidsgeld. Vanaf 2017 is aanlevering van financiële gegevens in XBRL-formaat voor scholen wettelijk verplicht.

Om instellingen en administratiekantoren voor te bereiden op het gebruik van het nieuwe portaal heeft DUO samen met OCW in het hele land voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

 

Goede cijfers op scholen

DUO maakt zoveel mogelijk onderwijsdata publiekelijk toegankelijk via open data op zijn website. In 2016 heeft de organisatie hier voor het eerst leerlingprognoses gepubliceerd over het primair en voortgezet onderwijs. De cijfers zijn een projectie van de bevolkingsontwikkeling op de gemiddelde leerlingenaantallen van de laatste vijf jaar. In 2017 breidt DUO de prognoses uit met cijfers van het mbo. 

De verschillende onderwijskoepels (PO-Raad, VO-Raad, MBO-Raad, Vereniging van Hogescholen en Vereniging van Nederlandse Universiteiten) ontvangen jaarlijks statistische gegevens over leerlingenaantallen: de doorstroommonitor. Hiermee  krijgen de koepelorganisaties inzicht in de vorderingen van hun leerlingen in opvolgende onderwijssectoren.

 

Foto: Havo 5-leerlingen van het Bogerman College in Sneek onderzoeken het gebruiksgemak van de website van DUO.