Veel medewerkers van DUO zijn actief in een breed scala van samenwerkingsverbanden, structureel of incidenteel, met organisaties uit het onderwijsveld of van de overheid, met ketenpartners of met andere zakelijke relaties.

Grenzeloos samenwerken

Vijf jaar geleden presenteerde DUO de ‘Groningen Declaration’ tijdens een internationaal seminar over de uitwisseling van studentendata. Sindsdien ondertekende een groot aantal landen en organisaties deze verklaring, waarmee zij aangaven zich in te zetten voor internationale mobiliteit van studenten.
Vorig jaar vond in Kaapstad de vijfde conferentie van het Groningen Declaration Network plaats. Ongeveer honderd personen uit vijfentwintig landen namen eraan deel. Tijdens de conferentie ondertekenden twaalf nieuwe organisaties uit tien verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en de vier Scandinavische landen, de Groningen Declaration Inmiddels staat de teller op drieënveertig.

DUO presenteerde het Groningen Declaration Network ook op een conferentie over ‘Best Practices in Data Systems’ in Washington, waar ook een nieuwe taskforce voor wereldwijde mobiliteit van studentendata werd opgericht.

Het Groningen Declaration Network, dat sinds 2012 was ondergebracht bij DUO, gaat sinds vorig jaar als zelfstandige stichting verder. Het bestuur van de stichting telt momenteel tien leden, afkomstig uit verschillende landen. 

DUO heeft zich aangesloten bij Nordforum, een samenwerkingsverband van Noorse, Zweedse, Deense en Finse onderwijs- en overheidsorganisaties. Voor de gelegenheid was  DUO gastheer voor een werkconferentie over het registreren en digitaal delen van studieresultaten en diplomagegevens. Er bestaat vergelijkbare samenwerking tussen DUO en zusterorganisaties in Vlaanderen en China.

En ten slotte was DUO gastheer voor een afvaardiging van de Korea Student Aid Foundation (Kosaf), dat sinds 2009 de studiefinanciering in Zuid-Korea verzorgt. De bezoekers waren met name geïnteresseerd in de terugbetaling van studiefinanciering, omdat hun land hier nu voor het eerst mee te maken krijgt, en in de Nederlandse cijfers en aantallen.

Dichter bij studenten

Al enige jaren zet DUO zijn deuren open voor leerlingen, studenten en stagiairs. Door jongeren de gelegenheid te bieden onderzoek voor hun opleiding te doen, een afstudeerscriptie te schrijven, of op andere manieren werkervaring op te doen, wil DUO zijn rol als dienstverlener in het onderwijs kracht bijzetten. Ook regelt de organisatie snuffelstages en andere vormen van beroepsoriëntatie voor scholieren, en verwelkomt regelmatig studieverenigingen.

Vorig jaar bood DUO een kleine zestig leerlingen en studenten van mbo, hbo en universiteit de kans stage te lopen. Eén stage mondde uit in een vaste baan. De onderwerpen waar de jongeren mee bezig waren, liepen sterk uiteen: van het ontwerpen van een serious game om samenwerking te verbeteren tot het ontwerpen van een prijswinnend privacy management systeem dat de kans op datalekken bij DUO verkleint. Verder bood DUO vier jongeren een werkervaringsplek aan, waarvan er een leidde tot een vaste baan bij DUO.

DUO ondersteunde drie studenten bij hun gezamenlijk promotieonderzoek naar de geschiedenis van tweehonderd jaar studiefinanciering. Het resultaat was het boek Kansen in het Koninkrijk, dat de geschiedenis van de studiebeurzen uit drie invalshoeken beschrijft: politiek-bestuurlijk, economisch-financieel en sociaal-emancipatorisch. Het boek is gratis te downloaden van de site van DUO.

DUO werkte dit jaar opnieuw mee aan de campagne ‘Jouw schuld = jouw schuld?’. Dat is een evenement  voor en door mbo-studenten, gericht op het vergroten van het financieel bewustzijn onder jongeren. Schulden kunnen leiden tot voortijdig schoolverlaten. De campagne verlaagt de drempel om hulp te zoeken bij schuldproblemen. De studenten maakten onder andere een film en twee theatervoorstellingen. DUO werkte hierbij samen met de gemeente Groningen en een aantal onderwijsinstellingen in de stad.

Blik naar voren

De jaarlijkse HO-link conferentie keek naar de toekomst. Ruim vijfhonderd bezoekers, afkomstig uit het hele hoger onderwijsveld, spraken over ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van het hoger onderwijs en volgden bijpassende workshops. Voorbeelden van thema’s die het onderwijs zowel inhoudelijk als in de ondersteuning gaan beïnvloeden zijn flexibilisering, digitalisering en globalisering. Het was voor de derde keer dat DUO, Studielink en Surf de conferentie samen organiseerden.

Trends in het MBO

Op het MBO-congres 'Leren van elkaar'  bespraken ongeveer tweehonderd medewerkers van onderwijsinstellingen, de MBO-Raad, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), OCW, Inspectie en DUO ontwikkelingen in het beroepsonderwijs, zoals de groeiende behoefte aan vakbekwame afgestudeerden, leven lang leren en de kloof tussen enerzijds niveau 1 en 2 en anderzijds niveau 3 en 4.

‘Levensgebeurtenissen’

Vier grote landelijke uitvoeringsorganisaties (DUO, de Belastingdienst, het UWV en de SVB) hebben gezamenlijk de site overheid.nl gemaakt. Hier staat overzichtelijk wat burgers met de overheid moeten en kunnen regelen bij vier regelmatig voorkomende levensgebeurtenissen (‘life events’): 18 jaar worden,  werkloosheid, echtscheiding, of bij een sterfgeval. Elk life event kan ook integraal worden getoond op de website van een andere partij. Zo kan de overheid steeds authentieke en actuele informatie tonen daar waar de burger online is.
De relevante Informatie en diensten van verschillende overheidsorganisaties staan bij elkaar. De vier organisaties beheren elk de eigen onderwerpen per life event en de links naar de eigen webomgeving. DUO is verantwoordelijk voor de gebeurtenis ’18 jaar worden’ en ontwikkelt deze pagina verder. De website moet voor elke doelgroep de logische ingang worden naar informatie en diensten van de overheid.
Er bestaat binnen de overheid veel belangstelling voor het idee om informatie te bundelen op één plek. Onder meer het ministerie van Algemene Zaken (van rijksoverheid.nl) het CAK, de IND en gemeenten hebben plannen om mee te doen met de life events.

Manifestgroep

DUO maakt al sinds de oprichting in 2003 deel uit van de Manifestgroep, een collectief van uitvoeringsorganisaties en agentschappen die samenwerken om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Speerpunten van de Manifestgroep zijn onder andere goed en betrouwbaar contact tussen burgers en overheid, goede overheidsdienstverlening voor iedere burger, en het bevorderen van het gebruik van één digitale basisinfrastructuur door de hele overheid.

In 2016 heeft DUO actief meegewerkt aan verschillende activiteiten voor rijk en gemeenten. Aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving stond hierbij centraal. Hieronder vallen de aanpak van schulden, dienstverlening op basis van bepalende levensgebeurtenissen (life events), en dienstverlening op maat voor niet-digitaal-vaardigen.

Rijksbrede Benchmark Groep

De Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep), opgericht in 2002, is een initiatief van inmiddels 36 dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De netwerkorganisatie maakt zich sterk voor leren van elkaar, bij elkaar in de keuken kijken en prestaties vergelijken. Om kennis en inzichten te delen hebben de deelnemers verschillende platforms opgezet rond bepaalde thema’s.

Vorig jaar heeft DUO samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Kadaster en RVO.nl het platform ‘innovatie’ opgericht. Het doel van het platform is de innovatiekracht van uitvoeringsorganisaties bevorderen en zo de dienstverlening van de overheid te verbeteren.

Gedeelde diensten

DUO maakt al enige jaren gebruik van een Shared Service Organisatie: de SSO-Noord. Hieronder vallen het overheidsdatacenter (ODC-Noord) en het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC-Noord).
Om de contacten met zijn relaties te verstevigen organiseerde het SSO-Noord een speciale bijeenkomst met workshops en een informatiemarkt. Het doel was kennis maken, kennis opdoen en kennis delen; de deelnemers kijken terug op een geslaagde dag.

ODC-Noord

Het ODC Noord is een van de vier landelijke datacenters die data van diverse overheidsinstanties beheren en housing- en hostingdiensten levert. Klanten zijn tevreden over de dienstverlening, hetgeen blijkt uit de toename van het aantal organisaties dat diensten van het ODC afneemt: in 2016 kwamen er tien bij. Deze schaalvergroting zorgt op lange termijn voor kostenbesparing.
Het ODC werkt sinds vorig jaar samen met het Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie van de Belastingdienst, een van de andere datacenters. B/CIE in Apeldoorn levert huisvesting aan ODC-Noord, en ODC-Noord levert vanuit de eigen cloud computercapaciteit aan de Belastingdienst.
Op het gebied van hosting neemt vooral de belangstelling voor clouddiensten toe. Het ODC speelt een grote rol in het programma RijksCloud, en gaf hierover een presentatie op de RijksCloud-dag. Met behulp van deze Rijkscloud heeft SSO-Noord een faciliteit ontwikkeld waarmee examenstudenten zorgeloos hun digitale examen kunnen maken, zelfs bij een storing. Vorig jaar maakten 30.000 studenten hier gebruik van.

IUC-Noord

Het IUC-Noord is een van de twintig landelijke Inkoop Uitvoeringscentra die inkoopdiensten leveren aan heel OCW en daaraan verbonden organisaties, en het Centraal Justitieel Incassobureau.
In 2016 heeft het  IUC-Noord een aantal belangrijke aanbestedingen gerealiseerd. De rijksbrede aanbesteding voor overheidsdatacenters, voor ruim 35 organisaties, is succesvol aanbesteed en gegund. De aanbesteding Rijksincasso liep vertraging op door ingediende kortgedingen, wat tot hogere kosten heeft geleid. De staat heeft de kortgedingen gewonnen en de aanbesteding wordt in 2017 afgerond.

Model voor beter archiefmanagement

Samen met de intervisiegroep DIV-Noord ontwierp DUO het Generieke Overheidsmodel Archiefmanagement (GOMA). Dit is een model dat overheidsorganisaties helpt beter om te gaan met fysieke en digitale informatie, onder meer in het licht van – steeds strengere – privacywetgeving.
Het model is positief ontvangen in het beroepsveld, onder andere door het Nationaal Archief/Archief 2020. Het model is ook opgenomen in de Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer decentrale overheden (KIDO). Het ministerie van OCW gebruikt het als kwaliteitskader voor informatiebeheer.

Overige samenwerkingsverbanden

Op de jaarlijkse conferentie van DUO en de Onderwijsinspectie spraken medewerkers van beide organisaties over het uitwisselen en gebruik van informatie, en over veranderende relatie tussen kinderopvang en onderwijsinstellingen. 
Juridisch medewerkers van DUO deelden ook ervaringen met collega’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Inspectie en het ministerie van OCW. Op een studiedag bespraken zij de rol van digitalisering in het contact tussen burgers en overheid.
Voor mensen die naar Nederland komen werkt DUO samen onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Op een speciale website bieden de organisaties verzamelde informatie aan over wonen, werken en studeren in Nederland.

DUO was aanwezig op een congres gewijd aan agile werken. Dit is een veel toegepaste aanpak van ict-projecten, waarbij de lijnen tussen verschillende afdelingen in een organisatie heel kort zijn. Het congres was georganiseerd door een noordelijk ict- samenwerkingsverband en bood een breed scala aan presentaties en workshops, met veel praktijkvoorbeelden en gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen.

DUO heeft medewerking verleend aan het Let’s Gro festival, een lokaal evenement op het gebied van (online) ICT, economie, sociale innovaties en onderwijs dat zich met name richt op schoolgaande en studerende jongeren.

Foto: Bezoekers luisteren naar een spreker tijdens de HO-conferentie in Noordwijkerhout, juni 2016